درباره نشریه

فصلنامه مطالعات غرب آسیا با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات کشور در تاریخ 1401/10/28 و به شماره ثبت 92518، به صاحب امتیازی انجمن علمی ایرانی مطالعات غرب آسیا، پروانه انتشار دریافت کرده است.
زمینه تخصصی فصلنامه «روابط بین الملل» بوده و با شناسایی اساتید شناخته شده و مبرز از میان اعضای انجمن و نیز خارج از آن، هیات تحریریه شکل گرفته است.
هدف انجمن و دست اندرکاران فصلنامه تمرکز بر حوزه غرب آسیا و مطالعه کشورها و موضوعات این منطقه به صورت تخصصی و علمی و تلاش برای شناسایی مسائل و حتی المقدور ارائه پیشنهادات و راهبردهای لازم جهت بهره برداری اساتید، محققان، دانش پژوهان، مراکز علمی آموزشی و پژوهشی، و به ویژه تصمیم گیران و سیاستگزاران است.
همچنین لازم به ذکر است پس از انتشار سه شماره از فصلنامه مطالعات غرب آسیا در سال 1402، مراحل اخذ رتبه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری طی خواهد شد.