راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 1. فصلنامه غرب آسیا به دلیل تخصصی بودن، فقط در موضوعات مرتبط با سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مسائل نظامی-امنیتی، مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی مرتبط با کشورهای منطقه غرب آسیا پذیرای مقالات است.
 2. مقالۀ ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.
 3. زبان رسمی فصلنامه، فارسی است، امّا چکیدۀ مقالات به زبان انگلیسی (حداکثر 300 کلمه) نیز ضروری است.
 4. مقاله علاوه بر چکیدۀ فارسی (حداکثر 300 کلمه)، باید دارای کلید واژگان،‌ مقدمه، مبانی نظری، مواد و روش‌ها، نتیجه‌­گیری و فهرست منابع و مآخذ باشد.
 5. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­‌شود، ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به فصلنامه ارسال گردد. در غیر این صورت، در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. در عین حال، نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد، در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.
 6. مقالات ارسالی به فصلنامه در محیط «ورد» و به صورت زیر ارسال شود:

عنوان مقاله

فونت لوتوس سیاه 14

مشخصات نویسندگان

فونت لوتوس 10

چکیده مقاله

فونت ب لوتوس 10

متن مقاله

فونت ب لوتوس نازک 14

عناوین متن

فونت ب لوتوس سیاه 13

منابع و مآخذ

فونت ب لوتوس نازک 12

عنوان انگلیسی مقاله

Calibri Bold 14

چکیده انگلیسی مقاله

Calibri Bold 10

منابع درون متنی انگلیسی

Calibri Bold 12

 

 

 1. مقاله در سه فایل جداگانه شامل؛ یک فایل، صفحۀ مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله به شرح: مشخصات نویسندگان: الف) رتبۀ علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی، ب) نشانی کامل نویسندۀ عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شمارۀ تلفن، شمارۀ دورنگار و نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌های مقاله باید خودداری شود و فایل دوم حاوی مقالۀ اصلی در محیط «ورد» بدون مشخصات نویسندگان.
 2. مآخذ در متن مقاله به روش APA شامل؛ (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحۀ).  مثال نحوۀ ارجاع در داخل متن: (گریفیتس و دیگران، 1393: 48)
 3. معادل‌های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره‎گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.
 4. روش ارائۀ منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار).عنوان کتاب. شمارۀ جلد. نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.

برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار).عنوان مقاله. عنوان فصلنامه. شماره. دوره. صفحات. نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.

 1. منابع مورد استفاده نباید کمتر از 20 منبع باشد و نیمی از آنها انگلیسی باشد.
 2. در متن مقاله به شماره عکس‌­ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.
 3. در تنظیم جداول، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف) اطلاعات جداول نباید به صورت منحنی و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.

ب) هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج) توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی­های آماری، باید به یکی از روش‌­های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

د) شکل‌های ‌هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند. شکل‌ها ‌باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس‌ها باید واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است، در عین حال جداول، نقشه‌­ها، نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود. به طور مثال (منبع: نویسندگان، 1393).

 1. مقاله های رسیده توسط دو نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.
 2. مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ عهده‌دار مکاتبات است.
 3. مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.
 4. حداکثر حجم مقالات باید بین6500 تا 7500 کلمه باشد.
 5. فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذوراست.
 6. اصل مقالات رد شده یا انصراف داده شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و نشریه هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 7. در صورت عدم رعایت استانداردهای فصلنامه، مقاله مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.