اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی علیخانی

روابط بین الملل استادیار گروه علوم سیاسى و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامى، تهران، ایران.

m_alikhaniazad.ac.ir
0000-0001-7511-0456

سردبیر

دکتر حسین دهشیار

روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

aris.atu.ac.ir/h.daheshiar
h.daheshiaratu.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر سید اسدالله اطهری مریان

علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی

iawas.ir/?page_id=12189
athary.asadolahyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ریحان اسماعیل

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد مطالعات اسلام معاصر دانشگاه آکسفورد

uk.linkedin.com/in/raihan-ismail-776207b1
raihan.ismailames.ox.ac.uk

دکتر محمد توحیدفام

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

tohidfam_myahoo.com

دکتر بهزاد شاهنده

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

shahandehut.ac.ir
0000-0002-8928-266X

دکتر سید محمد طباطبایی

روابط بین الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی

tabasm234yahoo.fr

دکتر مقتدرخان

علوم سیاسی و روابط بین الملل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه دلاور

www.udel.edu/faculty-staff/experts/muqtedar-khan/
mkhanudel.edu
302-831-1939

دکتر سمیه حمیدی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

cv.birjand.ac.ir/hamidi/fa
somaye.hamidibirjand.ac.ir
0000-0002-9879-056X

دکتر سید جواد صالحی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

profile.shirazu.ac.ir/~salehy
salehi-jyahoo.com

دکتر محمود غفوری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه باهنر کرمان، دانشکده حقوق و الهیات

psd.uk.ac.ir/~m.ghafouri
m.ghafourimial.uk.ac.ir

مشاوران فصلنامه

دکتر مسعود اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و حسابداری

soc.razi.ac.ir/~mak392
mak392yahoo.com

دکتر مجید بزرگمهری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،

ikiu.ac.ir/~bozorgmehri/books
bozorgmehrisoc.ikiu.ac.ir
33901650

دکتر محمدرضا دهشیری

روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

www.sir.ac.ir/portal/product/6118/402/
mohammadreza_dehshiriyahoo.com

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

khu.ac.ir/cv/86/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
ghorbanikhu.ac.ir
0000-0002-4005-1684

دکتر ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

lawpol.ut.ac.ir/~emottaghi
emottaghiut.ac.ir

دکتر ناصر پورحسن

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/55
na.pourhassanabru.ac.ir
0009-0001-7607-1740

دکتر رضا دهقانی

مطالعات ترکیه دانشیار گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقا، رشته مطالعات ترکیه، دانشکده مطالعات جهان ، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~rdehghani/courses
rdehghaniut.ac.ir

دکتر محسن رنجبر

جغرافیا دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

dr.mranjbargmail.com

دکتر نوذر شفیعی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

lawpol.ut.ac.ir/~112795698
nozarshafieeut.ac.ir

دکتر افسانه مظفری

علوم ارتباطات دانشیار دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی

srb.iau.ir/faculty/a-mozaffari/fa
a.mozaffarisrbiau.ac.ir

دکتر قدیر نصری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

khu.ac.ir/cv/76/fa
nasrikhu.ac.ir

دکتر فاطمه سلیمانی

روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

m.soleimaniyahoo.com

دکتر جواد شعرباف

علوم سیاسی استادیار دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان

rtis2.ut.ac.ir/cv/sharbaf
sharbafut.ac.ir

دکتر حسن شمسینی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

shamsini_hyahoo.com

دکتر احمد رضا طاهری

علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

taheri.politicalgmail.com

دکتر علی قربانپور

علوم سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری

staff.hsu.ac.ir/persons/?perid=101156
a.ghorbanpourhsu.ac.ir
0009-0009-9646-3168

دکتر نفیسه واعظ شهرستانی

علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

iawas.ir/?page_id=12189
vaezsh85iaush.ac.ir

دکتر مهدی لکزی

علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی؛ مدیر گروه مطالعات ایران انجمن مطالعات غرب آسیا

iawas.ir/?page_id=12314
mehdi_lakziyahoo.com
0000-0003-3700-581X

مدیر اجرایی

دکتر احسان اعجازی

روابط بین الملل استاد مدعو دانشگاه، مدیر گروه فلسطین انجمن مطالعات غرب آسیا

iawas.ir/?page_id=12189
ehsanejazi95gmail.com
0000-0003-3686-1913

ویراستار

دکتر ابراهیم معراجی

روابط بین الملل مربی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

e.merajiiau-tnb.ac.ir
0000-0003-3777-7561

ویراستار انگلیسی

دکتر رحمت حاجی مینه

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

iawas.ir/?page_id=12189
r.hajiminehgmail.com
0000-0002-1225-9541

مشاور

دکتر حامد عمویی

علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

hamedamo2000gmail.com