داوران

اسامی داوران فصلنامه غرب آسیا در سال 1402

شماره

نام

نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

1

سید اسدالله

اطهری مریان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

athary.asadolah@yahoo.com

2

سعید

باقری

دکتری علوم سیاسی، پژوهشگر، انجمن مطالعات غرب آسیا

saeed.bagheri135506@gmail.com

3

رحیم

بایزیدی

عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی

rahimbaizidi@ut.ac.ir

4

میثم

بلباسی

دانشگاه دفاع ملی

belbasi.meisam@ut.ac.ir

5

سجاد

بهرامی مقدم

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

sajadbahrami@gmail.com

6

عارف

بیژن

پژوهشگر، دانشگاه سن پترزبورگ

aref.bijan2018@gmail.com

7

رحمت

حاجی مینه

دانشیار، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی

r.hajimineh@gmail.com

8

سمیه

حمیدی

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بیرجند

somaye.hamidi@birjand.ac.ir

9

مریم

خالقی نژاد

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی

khaleghinezhad.m@gmail.com

9

حسین

دهشیار

استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

h_daheshiar@yahoo.com

10

رضا

دهقانی

دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

rdehghani@ut.ac.ir

11

محسن

رنجبر

دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی

dr.mranjbar@gmail.com

12

فاطمه

سلیمانی پورلک

استادیار، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی

fatemeh.soleimani@iauc.ac.ir

13

نوذر

شفیعی

دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

shafiee2@hotmail.com

14

سید جواد

صالحی

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شیراز

salehi_j@yahoo.com

15

احمد رضا

طاهری

استادیار، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی

taheri.political@gmail.com

16

حامد

عظیمی

استاد مدعو

hamedaziminokhandan@gmail.com

17

مهدی

علیخانی

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

alikhanimail@yahoo.com

18

علی

قربانپور

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه حکیم سبزواری

ghorbanpoor73@gmail.com

19

مهدی

لکزی

دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات غرب آسیا

mehdi_lakzi@yahoo.com

20

معصومه

محمدی

دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

masomehmohammadi90@gmail.com

21

ابراهیم

معراجی

استاد مدعو، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی

ebrahim.meraji@gmail.com

22

حسینعلی

مهرنیا

استاد مدعو دانشگاه خوارزمی

mehrnia.hosseinali@yahoo.com

23

نفیسه

واعظ شهرستانی

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی

vaezsh85@iaush.ac.ir