بررسی شناخت ظرفیت ها و وجه اشتراک ملی ایران با کشورهای جهان اسلام به سود جبهه مقاومت(مطالعه موردی؛ عراق، یمن، فلسطین)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 مدرس دانشگاه، دانشجوی دکتری علوم سیاسی/مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع)، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری آینده پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

نقش ظرفیت‌های اجتماعی در شکل گیری و استحکام و قدرت یافتن گفتمان مقاومت و مجموعه امنیتی محور مقاومت از نقش برجسته ای برخوردار می باشد که تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران و ارزش و هنجارهای ناشی از آن است. بسیاری از شاخص‌های فرهنگ سیاسی حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ماهیت هویت‌گرا، عدالت‌جویانه و شالوده‌شکن داشته است. این امر نقش موثری در شکل گیری جنبش‌های مقاومت اسلامی از جمله جنبش‌های اسلامی در لبنان و فلسطین ایفا کرده است و همین ساختارشکنی بین‌المللی، اقتدار و امنیت بین‌المللی مورد نظر غرب و کشورهای محافظه کار عربی را در مجموعه امنیتی غرب آسیا با تهدید روبرو ساخته است. در این راستا هدف پژوهش پیش‌رو شناخت وجه اشتراک ایران با کشورهای محور مقاومت(مطالعه موردی عراق، یمن، فلسطین) است. از این‌رو سوال نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که «مهمترین وجه اشتراک ملی ایران، با کشور عراق، یمن، فلسطین چیست؟ یا ظرفیت‌های اجتماعی این کشورها چه اثری بر جبهه‌مقاومت دارد؟». این پژوهش با روش تحلیلی- تطبیقی و شیوه گردآوری داده‌ها مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش براین است که، به نظر می‌رسد وجه اشتراک ملی ایران با کشور عراق، یمن و فلسطین، وجود مولفه‌هایی همچون؛ مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشو، مذهب، زبان، فرهنگ مشترک است. در واقع همانطور که در ایران اکثرا دین و مذهب، فرهنگ و زبان مشترکی وجود دارد، از این جهت عناصر گفته شده برای کشورهای مذکور نیز صدق می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Common Identification of Nationalities with the Islamic World on the Front of Resistance (Case Study; Iraq, Yemen, Palestine)

نویسندگان [English]

  • Hadis Bagheri Nia 1
  • Mohammad Bagher Mokaramipour 2
  • Mohammad Sajad Shiroodi 3
  • Zohreh Mohammadi 4
1 PhD student of Political Science/Political Studies of the Islamic Revolution, Shahid University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Lecturer and PhD student of Political Science/Political Studies of the Islamic Revolution, Shahid University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Imam Hassan Mojtabi University of Officers and Police Training, Tehran, Iran.
4 PhD student of Political Studies of the Islamic Revolution, Shahid University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of social capacities in the formation and strengthening of the discourse of resistance and the security complex of the resistance has a prominent role, which is influenced by the Islamic revolution of Iran and the values and norms resulting from it. Many of the indicators of the political culture ruling the Islamic Revolution and the Islamic Republic of Iran have had an identity-oriented, justice-seeking and foundation-breaking nature. This has played an effective role in the formation of Islamic resistance movements, including Islamic movements in Lebanon and Palestine, and this international deconstruction, the international authority and security desired by the West and conservative Arab countries in the security complex, West Asia is facing a threat. In this regard, the aim of the research is to identify the common ground between Iran and the resistance axis countries (case study of Iraq, Yemen, and Palestine). Therefore, the question of the present article seeks to answer the question, "What is the most important national commonality of Iran with the countries of Iraq, Yemen, and Palestine?" Or what effect does the social capacities of these countries have on the resistance front?” This research is based on analytical-comparative method and data collection method based on library sources. The research findings are that, it seems that Iran's national commonality with the countries of Iraq, Yemen and Palestine is the presence of components such as common religion, language, and culture. In fact, as Iran mostly has a common religion, culture, and language, the aforementioned elements also apply to the mentioned countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capacities
  • National Commonality
  • Iran
  • Islamic World
  • Resistance Front