تبیین حکمرانی چین درعرصه هوش مصنوعی ، چشم انداز و راهبردها در غرب آسیا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

حکمرانی جهانی در عرصه های قدرت نرم ورای هژمونی طلبی ، سوی دیگر رهبری جهانی را نمایان می سازد که راهبردهای فناورانه و سرمایه گذاری های چین در هوش مصنوعی در این طیف معنا می یابد. رقابت در منطقه غرب آسیا و نظم سازی های نوین این کشور را به سمت همکاری فناورانه با کشورهای غرب آسیا برد. نیمه دوم قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم چین با رهیافت توسعه داخلی و تمرکز بر سیاستگذاری های اقتصادی و فناورانه به توسعه زیر ساختهای هوش مصنوعی پرداخت اما پس از بحران مالی 2008 و اجماع نخبگانی برای حکمرانی جهانی در عرصه های نوظهور قدرت تلاش قابل توجهی برای تغییر نظم جهانی در حوزه‌های مختلف از اقتصاد جهانی، تغییرات آب و هوایی گرفته تا فضای سایبری صورت داد. سوال این مقاله آن است که چه عواملی در اتخاذ راهبرد کلان هوش مصنوعی این کشور دخیل بوده است ؟ فرضیه مقاله که به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده آن است که سرمایه گذاری های کلان چین در حوزه هوش مصنوعی ، امکان سنجی هنجار سازی های بدیع در این حوزه از سوی این کشور و اجماع نخبگانی برای حکمرانی جهانی این عرصه مهمترین عوامل موثر در استراتژی هوش مصنوعی این کشور است. یافته های مقاله نشان می دهد که با وجود پیشرانی این قدرت با "راه حل های چینی " برای مقابله با چالش های حاکمیتی که توسط هوش مصنوعی در صحنه جهانی و منطقه غرب آسیا ایجاد می شود، تثبت حکمرانی چینی در این عرصه مستلزم تنظیم گری های مشترک جهانی در حوزه های فنی و سیاسی و حقوقی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining China's Governance in Artificial Intelligence, Vision and strategies in West Asian region

نویسنده [English]

  • sakineh Babri Gonbad
Assistant Professor at Department of Politics and international relations , Faculty of Humanities ,Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran , Iran
چکیده [English]

Global governance in the fields of soft power beyond hegemony shows the other side of global leadership that China's technological strategies and investments in artificial intelligence make sense in this spectrum. The competition in the West Asian region and the new regulations led this country to technological cooperation with the West Asian countries. In the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century, China developed the infrastructure of AI with the approach of internal development and focusing on economic and technological policies, but after the 2008 financial crisis and the elite consensus for global governance in the emerging fields of power, a significant effort was made to change the world order in different fields from global economy, climate change to cyber space. The question of this article is what factors were involved in adopting the macro strategy of artificial intelligence in this country? The hypothesis of the article, which has been analyzed descriptively and analytically, is that China's large investments in the field of artificial intelligence, the feasibility of innovative standardization in this field by this country and the elite consensus for the global governance of this field are the most important effective factors in the strategy of artificial intelligence in this country. The findings of the article show that despite the promotion of this power with "Chinese solutions" to deal with the governance challenges created by artificial intelligence on the world stage and Asian West region, the establishment of Chinese governance in this field requires shared global regulations in the field. It is technical, political and legal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Artificial Intelligence
  • Governance of Artificial Intelligence
  • China's technology strategy
  • innovation
  • West Asian region