شناسایی عوامل موثر بر رشد فعالیت های گروهک پژاک در غرب کشور و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

چکیده

یکی ازدغدغه های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای گذشته چالشهای امنیتی فعالیتهای گروههای تروریستی بخصوص فعالیت های پژاک در غرب کشور بوده است. در واقع، گسترش فعالیت های تروریستی پژاک متاثر از عوامل مختلف داخلی و منطقه ای در طی چندین دهه گذشته در ابعاد مختلف امنیت ملی را به چالش کشیده است. به نظر می رسد که در کنار عنصر جغرافیا و شرایط محیطی، عوامل دیگری از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی در این فرایند یعنی گسترش و پراکندگی فعالیتهای پژاک نقش داشته اند. گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. در بعد نخست، می توان به بررسی عوامل مختف از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و سیاسی در رشد فعالیت های پژاک در غرب کشور پرداخت. در بعد دوم نیز، تاثیر اقدامات و گسترش فعالیت های پژاک در غرب کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش بدنبال پاسخ گویی به این سوال محوری است ، عوامل تاثیر گذار در گسترش و پراکندگی گروه تروریستی پژاک در جغرافیای پیرامون ایران در غرب کشور کدامند و چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و استفاده از ابزار مصاحبه است. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه اقتصادی بیکاری و معضلات اقتصادی خانواده ها با میانگین 24/4 نسبت به سایر مولفه های بیش ترین تاثیر؛ در حوزه فرهنگی و اجتماعی تبلیغات وسیع شبکه های ماهواره ای و اینترنتی با میانگین34/4 بیشترین تاثیر؛ و در حوزه سیاسی، عملیات روانی پژاک بر روی جوانان کرد با میانگین 49/4 بیشترین تاثیر را در گسترش و پراکندگی فعالیت های تروریستی پژاک در غرب کشور داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the growth of Pejak's activities in the west of the country and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Emadizadeh 1
  • Abdollah Araghi 2
  • Fathollah Hedayati 3
1 M.A. at Geographic Information System, Higher National Defense University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor at Higher National Defense University, Tehran, Iran.
3 Higher National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the security concerns of the Islamic Republic of Iran during the past years has been the security challenges of the activities of terrorist groups, especially the activities of Pejak in the west of the country. In fact, the expansion of Pejak's terrorist activities affected by various internal and regional factors during the past several decades has challenged national security in various dimensions. It seems that in addition to geography and environmental conditions, other factors such as economic, cultural-social and political factors have played a role in this process, i.e. the expansion and dispersion of Pejak activities. The expansion of Pejak activities in the west of the country can be examined from two dimensions. In the first dimension, it is possible to examine different factors including economic, cultural-social and political factors in the growth of Pejak activities in the west of the country. In the second dimension, the impact of Pajak's actions and expansion of activities in the west of the country on the national security of the Islamic Republic of Iran is also of fundamental importance. In this regard, considering the importance of the topic of this research, it seeks to answer this central question, what are the factors influencing the expansion and dispersion of the Pajak terrorist group in the geography around Iran in the west of the country, and what effect does it have on the national security of the Islamic Republic of Iran? The research method in this research is descriptive and the data collection method is library sources and the use of interview tools. The findings of the research show that in the economic field of unemployment and economic problems of families with an average of 4.24, compared to other components, the highest impact; In the cultural and social field, wide advertisements of satellite and internet networks with an average of 4.34 have the greatest effect; And in the political field, Pejak's psychological operations on Kurdish youth with an average of 4.49 have had the greatest impact on the expansion and dispersion of Pejak's terrorist activities in the west of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Pejak
  • National Security
  • the West Asia
  • Iran