نقش سردار قاسم سلیمانی در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی/واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

قدرت نرم به مثابه یکی از ارکان سیاست بین الملل در عصرحاضر جایگاه رفیعی یافته است؛ علت آن را می توان در کارآمدی و موفقیت قدرت نرم نسبت به اشکال کلاسیک قدرت(قدرت سخت) جستجو کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر واحدهای سیاسی، نیازمند بازشناسی، تقویت و کاربست قدرت نرم است تا به این وسیله توان قدرت نرم ملی خویش را در سیاست بین الملل و مخصوصا منطقه غرب آسیا ارتقاء بخشد. در این میان نقش سردار حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک گفتمان مردم گرایانه و اندیشه های مبارزه طلبانه در راستای کانونی سازی فرهنگ شهادت و برجسته سازی قدرت نرم علیه نابسامانی های سیاسی و نظامی موجود در غرب آسیا در پیوند با تروریسم حائز اهمیت است، در همین راستا این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به صورت کتابخانه ای و از روش تکنیک فیش برداری از اسناد و مدارک علمی، با بهره گیری از نظریه قدرت نرم به این پرسش اساسی پاسخ دهد که سردار حاج قاسم سلیمانی چه نقشی در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا(خاورمیانه) دارد؟ بنابراین جامعه آماری با توجه به سطح مدیریتی سردار حاج قاسم سلیمانی، منطقه ای و فرامنطقه ای است؛ با این هدف که نشان دهد مکتب حاج قاسم سلیمانی در ابعاد مدیریتی- فرماندهی و نظامی، طبق منابع و عناصر قدرت نرم، تاثیرگذاری عمیقی در ارتقاء قدرت نرم ایران در منطقه غرب آسیا به عنوان نمونه آماری داشته است. نتیجه اینکه با بررسی مکتب شهید سلیمانی به عنوان مکتب جهان شمول و به عنوان یک الگوساز در دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در جهت افزایش اقتدار کشور به عنوان یک ضرورت اساسی در جامعه امروزی مطرح شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of General Qassem Soleimani in Strengthening the Soft Power of the Islamic Republic of Iran in the West Asian Region

نویسندگان [English]

  • meysam rezazadeh 1
  • ahmadreza mohammadi soleymani 2
  • mehdi hasanie bagheri 3
1 PhD student of international relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 PhD student of international relations, Baft branch, Islamic Azad University.
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Baft Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

Soft power as one of the pillars of international politics has gained a high position in the present era; The reason can be found in the efficiency and success of soft power compared to classical forms of power (hard power). The Islamic Republic of Iran, like other political units, needs to recognize, strengthen and use soft power in order to improve its national soft power in international politics and especially in the West Asian region. In the meantime, the role of General Haj Qassem Soleimani as a populist discourse and militant ideas in the direction of centralizing the culture of martyrdom and emphasizing soft power against the political and military unrest in West Asia in connection with terrorism is important. In line with this article, by using the descriptive-analytical method in the form of a library and the technique of extracting scientific documents, by using the theory of soft power, it tries to answer the basic question of what role did General Haj Qassem Soleimani play in strengthening the soft power of the Islamic Republic of Iran in the region of West Asia (Middle East)? Therefore, according to the management level of General Haj Qassem Soleimani, the statistical population is regional and extra-regional; with the aim of showing that the school of Haj Qassem Soleimani has had a profound impact on the promotion of Iran's soft power in the West Asian region as a statistical sample in terms of management, command and military, according to the sources and elements of soft power. The result is that by examining the school of Martyr Soleimani as a universal school and as a role model in the diplomatic system of the country, it can be raised as a basic necessity in today's society in order to increase the authority of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Islamic Republic of Iran
  • Qassem Soleimani
  • Soft Power
  • West Asian Region