تاثیر چالش‌های زیست‌محیطی بر محیط امنیتیِ ایران و همسایگان غربی (2022-2010)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

چکیده

بحران‌های زیست محیطی، به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در سیاست‌های کلان جهانی و یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه انسانی روز به روز در حال افزایش و تسری هستند. سرزمین ایران نیز به واسطه خصوصیات اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خود در رابطه با پیامد‌ها و اثرات بحران‌های زیست محیطی بسیار اثر‌گذار و اثر‌پذیر است و از نظر جغرافیایی بسیاری از مشکلات زیست محیطی در نزدیکی مرز های ایران با کشور های همسایه قرار گرفته‌اند. ایران از نظر زیست محیطی از کشورهای پر‌اهمیت و تاثیرگذار به شمار می‌رود و دارای چالش‌های بسیاری بر سر مسئله محیط زیست با کشورهای همسایه می‌باشد. مشکلات زیست محیطی ایران در پیوند و ارتباط مستقیم با کشور‌های همسایه می‌باشد. وسعت، جایگاه و موقعیت ویژه جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، ژئواستراتژیکی و ژئو‌کالچری از گذشته تاکنون سبب قرار گرفتن ایران به عنوان یکی از مناطق مهم و حیاتی در عرصه محیط زیست شده است که در محیط زیست منطقه و حتی جهان نیز تاثیر‌گذار است. این پژوهش با پذیرش مفروضه‌های روش تحلیل کمی و کیفی می‌خواهد ابعاد چالش‌های زیست‌محیطی را با تاکید بر همسایگان غربی جمهوری اسلامی ایران توضیح داده و تاثیر آن را بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان غربی (ترکیه و عراق) تبیین نماید. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی تاثیر‌گذار بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان غربی (ترکیه و عراق) طی سال‌های 2010 تا 2022 کدامند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که بحران آب، ریزگردها، تغییرات آب و هوایی و خشک شدن تالاب‌ها از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی تاثیر‌گذار بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و همسایگان طی سال های 2010 تا 2022 بوده‌اند. روش تایید فرضیه در این مقاله توضیحی-تبیینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Challenges on the Security Environment of Iran and its Western Neighbors (2010-2022)

نویسندگان [English]

  • Seyedreza Mousavinia 1
  • Fatemeh Damerchilo 2
1 Associate professor
2 PhD Student in Regional Studies, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

environmental crises, as one of the main factors in global policies and one of the most important challenges of human society, are increasing day by day. Due to its climatic characteristics and geographical location, Iran is very effective in terms of the consequences and effects of environmental crises, and geographically, many environmental problems are located near the borders of Iran with neighboring countries.
Iran is one of the most important and influential countries from the environmental point of view and has many environmental challenges with neighboring countries. Iran's environmental problems are in direct connection with neighboring countries. The extent, position and special geographical, geopolitical, Geo-economic, Geo-strategic and Geo-cultural position has made Iran one of the most important and vital areas in the field of environment, which has an impact on the environment of the region and even the world.
This research seeks to answer the question that what are the most important environmental challenges affecting the security environment of the Islamic Republic of Iran and its western neighbors (Turkey and Iraq) during the years 2010 to 2022? In response to this hypothesis, it has been proposed that the water crisis, micro dusts, climate changes and the drying of wetlands are among the most important environmental challenges affecting the security environment of the Islamic Republic of Iran and its neighbors during the years 2010 to 2022. The hypothesis verification method in this article is descriptive-explanatory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Challenges
  • Security Environment
  • Islamic Republic of Iran
  • Western Neighbors
  • Iraq
  • Turkey