ابتکار امنیت جهانی و صلح توسعه ای :تحلیلی بر میانجیگری چین بین ایران و عربستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

میانجیگری چین بین ایران و عربستان که به تنش زدایی در روابط دو کشور منجر شد، نه تنها نقطه عطفی در روابط تهران -ریاض بلکه نقطه عطفی در تحولات خاورمیانه و همینطور ابتکارات چین برای صلح و امنیت جهانی قلمداد می شود. پرسش مقاله آن است که چه عواملی در موفقیت چین در تنش زدایی بین ایران و عربستان موثر بوده اند؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده آن است که در هم تنیدگی منافع بین چین و منطقه خاورمیانه، بویژه خلیج فارس، روابط نزدیک چین با تهران و ریاض و برداشت این دو از بی طرفی و انصاف چین در تعامل با این دو کشور، بعلاوه افزایش هزینه های ناشی از رقابت ایران و عربستان که دو کشور را بر سر دو راهی استراتژیک "آشتی" و "رقابت" قرار داده بود، زمینه را برای مداخله چین و موفقیت دیپلماسی این کشور فراهم ساخت. یافته های مقاله نشان داد که ابتکار چین در آشتی بین ایران و عربستان به اعتبار و در نتیجه اقتدار بین المللی چین می افزاید و راه را برای آغاز دوره ای بنام "صلح چینی" فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Global security and development peace initiative: An analysis of China's mediation between Iran and Saudi Arabia

نویسنده [English]

 • Nozar Shafiee
Department of International Relations, University of Tehran
چکیده [English]

China's mediation between Iran and Saudi Arabia, which led to de-escalation of the relations between the two countries, is considered not only a turning point in Tehran-Riyadh relations, but also a turning point in the developments in the Middle East, as well as China's initiatives for world peace and security. The question of the article is what factors have been effective in China's success in de-escalating tensions between Iran and Saudi Arabia? The hypothesis of the article, which has been examined in a descriptive and analytical way, is that the interweaving of interests between China and the Middle East region, especially the Persian Gulf, China's close relations with Tehran and Riyadh, and their perception of China's neutrality and fairness in interacting with these two countries. In addition, the increase in costs caused by the competition between Iran and Saudi Arabia, which had placed the two countries on two strategic paths of "reconciliation" and "competition", paved the way for China's intervention and the success of this country's diplomacy. The findings of the article showed that China's initiative in reconciliation between Iran and Saudi Arabia adds to the credibility and thus the international authority of China and paves the way for the beginning of a period called "Chinese Peace".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Global security initiative
 • development peace
 • Chinese peace
 • Middle East
 • de-escalation
 • تاریخ دریافت: 19 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 11 شهریور 1402
 • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1402