امینت منطقه‌ای در آسیای‌جنوب‌غربی تحلیلی فازی از الزامات سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

چکیده

امنیت مسئله اساسی تمامی دولت‌های جهان است که بُعد خارجی آن توسط سیاست‌خارجی کشورها مورد پیگیری قرارگرفته و در تأمین آن کشورهای همسایه که محیط بلافصل هر کشور می‌باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند چراکه بروز مسائل امنیتی در یکی از کشورهای هم‌مرز، احتمال وقوع اثر دومینو را افزایش داده و به ایجاد معضلات امنیتی در دیگر کشورهای همسایه و یا منطقه منتهی می‌گردد. سؤال اصلی پژوهش از این موضوع نشات گرفته و عبارت است از اینکه وضعیت شکنندگی دولت‌ها در آسیای جنوب غربی چگونه است و راهبرد متناسب برای امنیت و ارتقای جایگاه ایران چیست؟ برای پاسخ بدین سؤال نظریه امینت منطقه‌ای به‌عنوان مبانی نظری و منطق فازی به‌عنوان روش تحقیق انتخاب شده است تا از طریق بررسی شکنندگی دولت‌های آسیای‌جنوب‌غربی ضمن شناختِ تهدیدات امنیتی موجود، در گام دوم، سیاست‌خارجیِ متناسب با وضعیت موجود را فرا رو نهد. نتیجه بررسی وضعیت آسیایِ‌جنوب‌غربی در شکنندگی دولت‌ها حاکی از آن است که 13 دولت از 17 دولت موجود، دارای هشدار شکنندگی و ایجاد معضلات امنیتی هستند و با استناد به نظریه امنیت منطقه‌ای، به نظر می‌آید که چندجانبه‌گرایی در سیاست‌خارجی باتوجه‌به وضعیت هر یک از مسیرهای شناسایی‌شده، علاوه بر تأمین امنیت منطقه‌ای، منجر به ایفای نقش محوری برای جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Regional security in Southwest Asia A fuzzy analysis of the foreign policy requirements of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Aboalghasem Shahryari 1
 • Seyyed Hossein Athari 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor, Department of Political Science, Ferdowsi University
چکیده [English]

Security is the basic issue of all the governments of the world, whose external dimension is pursued by the foreign policy of the countries, and the security of the neighboring countries, which are the immediate environment of each country, are of special importance because the occurrence of security issues in one of the bordering countries increases the probability of the domino effect and leads to the creation of security problems in other neighboring countries or the region. The main question of the research originates from this issue and it is what is the state of fragility of the governments in Southwest Asia and what is the appropriate strategy for the security and promotion of Iran's position? To answer this question, the theory of regional security has been chosen as the theoretical basis and fuzzy logic as the research method, so that through examining the fragility of the governments of Southwest Asia, while recognizing the existing security threats, in the second step, the foreign policy appropriate to the existing situation will be developed. The result of the study of the state of fragility in Southwest Asia indicates that 13 of the 17 existing governments have warnings of fragility and creating security problems, and based on the theory of regional security, it seems that multilateralism in foreign policy, considering the status of each of the identified paths, will lead to playing a pivotal role for the Islamic Republic of Iran, in addition to providing regional security.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Southwest Asia
 • Iran's foreign policy
 • fuzzy logic
 • multilateralism
 • regional security
 • تاریخ دریافت: 22 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 02 شهریور 1402
 • تاریخ اولین انتشار: 06 شهریور 1402
 • تاریخ انتشار: 28 شهریور 1402