تحلیل روابط ایران وعربستان از منظر نظریه "واکنش های زنجیره ای"

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

واکنش های زنجیره ای به گونه ای رفتار متوالی بازیگران عرصه بین المللی اطلاق میشود که در آن، کنش بازیگری منجر به واکنش دیگری شده و در نهایت مناسبات آنها را در مسیری خاص قرار میدهد. این رفتارهای سلسله وار عمدتا همتراز یا گسترده تر خواهد بود و بر پایه درک آنها از نیات یکدیگر شکل میگیرد. کنشگری عربستان و ایران در سالهای اخیر از قطع روابط تا برقراری مجدد آن مسیری را طی کرده که عمدتا از برداشت آنها از نیات یکدیگر نشات گرفته است. همواره فراز و فرود های روابط ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه تاثیرات قابل توجه ای بر مناسبات کلی منطقه داشته است. هویت مذهبی و زبانی متفاوت و اقتصاد غیر مکمل و نگاه امنیتی طرفین بر کنشگری آنها در برابر یکدیگر، روابط این دو قدرت منطقه ای به سمتی کشانده تا در بهترین شرایط رقیب یکدیگر باشند. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مناسبات دو کشور از منظر "واکنش زنجیره ای" است و در پی پاسخ به این سوال هستیم که فهم دو کشور از رفتار یکدیگر چگونه منجر به توالی واکنش ها گردیده و در نهایت چگونه بر مناسبات آنها موثر بوده است. این گونه به نظر میرسد که درک دو کشور از رفتار یکدیگر در گذشته منجر به توالی واکنش های منفی شده که درنهایت به قطع روابط آنها منجر گردیده و از طرف دیگر تلاش ها در جهت کاهش تنش ها و درک مشترک هزینه بیشتر روابط خصمانه به نسبت روابط عادی، موجب تمایل دوطرف به برقراری مجدد روابط شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Chain Reactions": An Analysis of Iran-Saudi Arabia Relations

نویسنده [English]

  • Ebrahim Meraji
Faculty of Political Science, Islamic Azad University
چکیده [English]

Chain reactions refer to the consecutive behavior of actors in the international arena, in which the acting action leads to another reaction and finally puts their relations in a certain direction. These hierarchical behaviors will be mostly equal or wider and are formed based on their understanding of each other's intentions. In recent years, the activism of Saudi Arabia and Iran has traveled a path from breaking off relations to re-establishing them, which mainly stems from their perception of each other's intentions. The ups and downs of the relations between Iran - Saudi Arabia in the Middle East have always had significant effects on the general relations of the region. Different religious and linguistic identity and non-complementary economy and the security view of the parties on their activism against each other, the relations of these two regional powers have led them to compete with each other in the best conditions. The purpose of this article is to investigate and analyze the relations between the two countries from the perspective of "chain reaction" and we are looking for an answer to the question of how the two countries' understanding of each other's behavior led to a sequence of reactions and how it ultimately affected their relations. It seems that the two countries' understanding of each other's behavior in the past has led to a sequence of negative reactions that ultimately led to the termination of their relations, and on the other hand, efforts to reduce tensions and common understanding of the higher cost of hostile relations in comparison Normal relations have caused the desire of both parties to re-establish relations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • chain reactions
  • sequence of behaviors
  • تاریخ دریافت: 14 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 31 تیر 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1402
  • تاریخ انتشار: 28 شهریور 1402