حوزه دریای مدیترانه و آینده پژوهی مناسبات ترکیه و اسرائیل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 22-41

10.22034/wasj.2023.177997

علیرضا حسینی یزدی؛ رضا دهقانی